vagy
close
Matusz-Vad Zrt. Est. 1994 +36 96 510 330 info@matusz-vad.hu 9024 Győr, Vasvári Pál u. 1/b

Akció

Kedvencek

Általános Szerződési Feltételek

Matusz-Vad Zrt. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)
Beszállítói szerződések vonatkozásában
(Rövid megnevezése más okiratokban: Beszállítói ÁSZF Hatálya: 2016 február 1. -től)

 1. A Matusz-Vad Zrt. (Székhely: 1103 Budapest Kőér u. 3/A.; Adószám: 14651245-2-42; Cg: 01-10-048495; képviseli: Matusz Balázs elnök vezérigazgató; beszerzes@matusz-vad.hu; +36 96 510-330; fax: +36 96 900 177; www.matusz-vad.hu, továbbiakban Megrendelő) a beszállítóval (továbbiakban Szállító) kötött jogügyletekre a jelen ÁSZF rendelkezéseit rendeli alkalmazni.
 2. Az ÁSZF elérhető a Megrendelő Beszerzési osztályán és a Megrendelő honlapján. ( www.vir.matusz-vad.hu:2280/webaruhazteszt/hu/cegunkrol/aszf )
 3. Az ÁSZF tárgyi hatálya: Az ÁSZF hatálya kiterjed a Megrendelő és a beszállítói (továbbiakban: Szállító, Szállító és Megrendelő együtt említve: Felek)) között létrejött jogügyletekre (továbbiakban: Szerződés), akár belföldön, akár külföldön jött létre kivéve, ha a Megrendelő írásban ettől eltérően rendelkezik. Az egyoldalú jognyilatkozatokra az ÁSZF szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
 4. A Szállító a Szerződés létrejöttével vállalja, hogy a Megrendelő részére – megrendelései esetén – jogszabályi és egyéb kötelező előírásoknak megfelelő, folyamatos áruellátást (továbbiakban a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás vagy áru egyaránt: termék) biztosít és saját, vagy kijelölt megbízottja logisztikai hálózata által folyamatosan szállítja a Megrendelő által megküldött elektronikus formanyomtatvány szerint megrendelt terméket a Megrendelő által a megrendelésben feltüntetésre kerülő telephely címekre, azokban meghatározott paramétereknek és a honlapon megtalálható minőségi elvárásoknak megfelelően.
 5. Felek az elszámolás alapjául kölcsönösen elfogadják a Megrendelő részéről megküldött megrendelő formanyomtatványon szereplő – és a Szállító által visszaigazolt – árat. A felek kölcsönösen elismerik, hogy a Szállító által visszaigazolt megrendelés szerződés értékű. Amennyiben a szállító a megrendelést nem igazolja vissza írásban, de az árut leszállítja a Megrendelő telephelyére, úgy a megrendelés visszaigazoltnak minősül, így a felek a megrendelésen szereplő árat fogadják el az elszámolás alapjául.
 6. A Szállító a termék listaárát minden esetben a jövedéki adó tartalom, a népegészségügyi termékadó (a továbbiakban: NETA) tartalom, a környezetvédelmi termékdíj tartalom , és az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) tartalom – számlakedvezmény, illetve forgalmi visszatérítés számítása miatt szükséges – külön feltüntetésével adja meg. Amennyiben valamely termék listaárának meghatározásakor nem kerül külön nevesítve feltüntetésre a jövedéki adó, a NETA, a környezetvédelmi termékdíj, illetve az ÁFA tartalom, akkor – a számlakedvezmény, illetve a forgalmi visszatérítés számítása szempontjából – úgy kell tekinteni, hogy az adott terméket nem terheli jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj, illetve NETA, illetve a Szállító által feltüntetett ár a fizetendő jövedéki adót, NETA-t, környezetvédelmi termékdíjat, illetve ÁFA-t tartalmazza. A Szállító a Szerződés létrejöttével szavatolja, hogy a termék árába beépülő jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj és NETA összege általa vagy az értékesítési lánc korábbi lépcsőjén harmadik személy által – amennyiben adófizetési kötelezettség terheli – megfizetésre került.6. Szállító a Megrendelő által átvett kiszállított termékekről teljesítésenként azonnal számlát állít ki a szerződésben meghatározott fizetési határidővel, és a számlához csatolja a teljesítést igazoló szállítólevelet. Amennyiben felek között nincs meghatározott fizetési határidő, úgy az 30 nap
 7. A hibás számlát a Megrendelő a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül visszaküldi a Szállítónak. Amennyiben a szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül a számla kifogásközlés nélkül sem kerül kiegyenlítésére, 13 % késedelmi kamat megfizetésére köteles. A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel szemben a törvényben késedelmes fizetés esetén előírt 40 EUR behajtási költség a késedelem első 30 napjában történő kifizetés esetén nem érvényesíthető. Kimentési ok ezen költség alól, ha a kifizetés elmaradása mögött a Megrendelőnek fel nem róható ok áll.
 8. Súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett Fél a jelen Szerződést írásban azonnali hatállyal is felmondhatja, ha előzetesen a szerződésszerű állapot helyreállítására a Szerződést megszegő felet írásban felszólította, és a felszólításban közölt ésszerű határidő eredménytelenül telt el. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen bármely számla, pénzügyi értesítő levél rendezésével kapcsolatos 15 napot meghaladó késedelem, a szállítási kötelezettség ismétlődő hiányos, hibás teljesítése vagy teljesítésének elmaradása, a titoktartási, illetve jó hírnév védelmi rendelkezések bármilyen megszegése.
 9. Bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést írásban azonnali hatályú felmondással megszüntetni amennyiben a másik Féllel szemben első fokon, illetve jogerősen felszámolási eljárás elrendelésére kerül sor, illetve (c) amennyiben a másik Fél saját magával szembeni felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárás megindításáról határoz.
 10. Amennyiben a termék kiszerelésre, csomagolásra, méretre, súlyra vagy bármely más logisztikai paraméterre vonatkozó adata megváltozik, akkor Szállító azt Megrendelővel a megváltozott adatú termék bevezetése előtt legalább egy héttel írásban a cikktörzs adatlap kitöltésével és megküldésével köteles közölni. A megváltozott adatú termék új terméknek minősül. A Szállító köteles a Megrendelőt minden esetben előzetesen, olyan időpontban értesíteni arról, hogy részére szállított termék az első magyarországi lerakóhely, hogy a Megrendelő az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit szabályszerűen teljesíteni tudja. Ha ezt a kötelezettségét a Szállító megszegi, akkor köteles viselni az ebből származó összes kárt és bírságot.
 11. A megrendelés leadása a Megrendelő által a Felek által egyeztetett rendszerességgel, elektronikus levélben történik. A rendelés tartalmazza: a Megrendelő cégnevét és számlázási címét, a megrendelés számát, a megrendelt termékek megnevezését, cikkszámát, mennyiségét és mennyiségi egységét és a beszállítás pontos címét, az átvételért felelős személy nevét és elérhetőségét.
 12. A Szállító a megrendelés elfogadásáról elektronikus levélben visszaigazolást köteles küldeni a megrendelés beérkezésétől számított 1 munkanapon belül a Megrendelő megrendelési számára hivatkozva. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell :
  1. A Termék Szállító szervezésében történő beszállítása esetén: A Termék leszállításának a Megrendelő illetékes raktárával leegyeztetett pontos napját és idejét (óra, perc) és a megrendelés összes részletét. A megrendelés visszaigazolása előtt a Szállító köteles egyeztetni a megrendelésen szereplő áruátvételért felelős személlyel, hogy mikor tudja átvenni az árut, a felesleges beszállítói várakozás elkerülése érdekében és ezt az egyeztetett időpontot kell ráírni a visszaigazolásra, mint pontos beszállítási időt.
  2. A Terméka Megrendelő fuvarmegbízottja általi szállítása esetén: A Termék a Szállító telephelyén történő átadásának pontos kezdő és határ napját, az áru kiadásának idejét tól-ig, az áru rakatszámát és bruttó súlyát és a megrendelés összes részletét.
 13. A visszaigazolt Megrendelést a Szállító köteles a Szerződésben meghatározottak szerint maradéktalanul leszállítani . A Szállító ennek megsértése esetén a 45. pontban meghatározott kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére, számla ellenében, a számla kiállítását követő 8 napon belül.
 14. Ha nincs a felek között “Stratégiai időszakos kiegészítő megállapodás” és a megrendelést a Szállító nem igazolja vissza 1 munkanapon belül, de a Termék mégis leszállításra kerül, akkor a Megrendelőnek joga van az Termékátvételt minden további következmény nélkül megtagadni, mely esetben a Szállítónak a Megrendelővel szemben igényérvényesítési lehetősége nincs.
 15. Ha a Szállítóval a Megrendelőnek “Stratégiai időszakos kiegészítő megállapodás”-a van érvényben és ennek ellenére nem, vagy a megrendeléstől eltérően igazolja vissza a megrendelést a Szállító, akkor az a megrendelés szerinti visszaigazolásnak minősül.
 16. Amennyiben a Szállító nem teljesíti a Megrendelő megrendelését azon időszak alatt, amikor közöttük “Stratégiai időszakos kiegészítő megállapodás” van érvényben, a valamely Termék tekintetében, akkor a Megrendelő fedezetvásárlásra (hol a többletköltség a Szállítóra terhelhető) és ezzel párhuzamosan meghiúsulási kötbérre jogosult az ÁSZF 45. pontjában körülírtak szerint.
 17. A Megrendelő a kiszállítást megelőzően – ésszerű határidőn belül – jogkövetkezmények nélkül vonhatja vissza részlegesen vagy teljesen a megrendelését, illetve módosíthatja azt. A Felek minden esetben ésszerű határidőn belüli megrendelés visszavonásnak vagy megrendelés módosításnak tekintik, ha az a szállítási vagy átadási napot megelőző munkanap reggel 10.00 óráig megtörténik.
 18. A Szállító szavatolja, hogy a Szerződés hatálya alatt megrendelhető Termék valamennyi szükséges hatósági engedéllyel rendelkező, a hatályos magyar és EU jogszabályi, szabvány- és hatósági előírásoknak megfelelő biztonságos élelmiszer, amely a HACCP szerint lettek gyártva, jelölve, raktározva és szállítva. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék Megrendelő részére történő átadásakor annak fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési idejének (a továbbiakban együttesen: szavatossági idő) legalább 2/3-a még nem telt el; ellenkező esetben a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva jogosult az adott Termék átvételét megtagadni.
 19. A Szállító szavatolja, hogy a Termék csomagolása a hatályos jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban rögzített minden követelménynek megfelel, tartalmazza a megfelelő engedélyszámokat és a kötelező feliratokat, jelzéseket, magyar német, szlovák és román nyelven, továbbá a Termék szavatossági ideje a termék egyedi csomagolásán megtalálható. A Terméken a jelölést úgy kell elhelyezni, hogy az csak erős fizikai ráhatással legyen eltávolítható, a jelölésnek tartalmaznia kell változó súlyú Termék esetén a súllyal kiegészített EAN 128-as vonalkódot, fix súlyú Termék esetén pedig a fix, szintén EAN 128-as szabványú vonalkódot. A Szállító a Szerződés létrejöttével szavatolja továbbá, hogy a Termék hibától mentes, raktározásra, szállításra valamint forgalmazásra egyebekben is minden tekintetben alkalmas.
 20. A megrendelő csak abban az esetben köteles átvenni a beszállított árut a beszállítótól, ha az a termék lejárati dátum szempontjából vagy raklaponként homogén, vagy legalább soronként azonos adatokat tartalmaz vagy minden terméket EAN 128-as standardnak megfelelő, lejárati dátumot hordozó vonalkóddal kell ellátni. A fenti 3 feltételen kívül eső esetekben a megrendelő a termék átvételét jogosult megtagadni és a beszállítást teljesítetlennek minősíteni. A Szállító köteles a Termék tárolási és szállítási követelményeiről előzetesen részletes írásos tájékoztatót adni a Megrendelőnek.
 21. A Szállító kötelezi magát, hogy a hűtést vagy fagyasztást igénylő, iparilag előrecsomagolt élelmiszer Termék fuvarozását kizárólag megfelelő tisztaságú, hűtött, illetve fagyasztott Termék fuvarozására alkalmas, megfelelő raktérbeli hőmérsékletet biztosító és regisztráló szállítóeszközzel végzi, amely alkalmas arra is, hogy a Termék külső szennyeződését megakadályozza. Ha a szállított Termék mag hőmérséklete nem felel meg az előírásoknak, a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva jogosult a Termék átvételét megtagadni. A fuvarozási szolgáltatás teljesítéséhez használt járműveknek minden egyéb termék esetében is zárható és az időjárási viszonyoktól izolálható, tiszta és higiénikus raktérrel kell rendelkezniük.
 22. A Terméket ép raklapokon kell elhelyezni. A raklap magassága a raklappal együtt az 1800 mm-t nem haladhatja meg. A raklap súlya a raklappal együtt a 800 kg-ot nem haladhatja meg. A Termék a raklapról egyik oldalirányban sem nyúlhatnak túl. A Termék számolhatóságát a Szállító köteles megőrizni. és lehetőleg stretch fóliával körbetekerni.
 23. Egy raklapon egyféle és azonos szavatossági idővel rendelkező Termék helyezhető el (homogén raklap).
 24. Amennyiben a Termékre és a Termék összeállításra vonatkozó foglalt kitételek valamelyike nem teljesül, a Megrendelő a szállítmány átvételét hibás teljesítésre hivatkozva megtagadhatja, vagy lehetőséget biztosíthat a Szállító vagy képviselője részére a rakomány átpakolására.
 25. A Termékekkel kapcsolatosan felmerülő jótállási és szavatossági kötelezettségek a Szállítót terhelik. A Szállító köteles haladéktalanul és teljes mértékben mentesíteni a Megrendelőt a termékek esetleges hibáiból, illetve hiányosságaiból eredő mindennemű felelősség és kár alól. Amennyiben az illetékes állategészségügyi vagy más hatóság a termék további forgalombahoztalát bármely okból felfüggeszti, vagy megtiltja, úgy a hatóság döntésétől függően a még nem értékesített – és az értékesítés után visszahívott – mennyiséget Szállító köteles saját költségén visszaszállítani, vagy a megsemmisítés költségeit Vevő részére megtéríteni.
 26. A Szállító a Szerződés létrejöttével szavatolja, hogy az általa szállított Termék a jelen Szerződés tartama alatt harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit, továbbá életét, egészségét, és testi épségét semmilyen módon és jogcímen nem sérti és nem veszélyezteti, valamint vállalja, hogy ilyen jogsérelem (pl. termékfelelősségi igény) előfordulása vagy lehetősége esetén a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja, továbbá minden felelősség alól mentesíti és a felmerült kárt és költségeket a Megrendelőnek – felszólítására – haladéktalanul megtéríti.
 27. A teljesítés helye a megrendelésben feltüntetésre kerülő konkrét cím a Megrendelő saját vagy szerződött Magyarországi telephelyei.
 28. A megrendelések teljesítésének napja a visszaigazoláson szereplő dátum, ami nem lehet a megrendelés dátumától számított egy hetet meghaladó időpont, kivéve ha a Megrendelő a megrendelésen úgy kéri.
 29. A Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a megrendelés kellő időben és egyebekben is szerződésszerűen történő teljesítését késlelteti, akadályozza, lehetetlenné teszi, illetve bármilyen egyéb módon befolyásolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kár a Szállítót terheli. Ezen értesítés azonban nem mentesíti a szállítót a 45-ös pontban részletezett kötbér vagy egyéb szankciók megfizetési kötelezettsége alól.
 30. A Megrendelő a Termék átvételével annak tulajdonjogát megszerzi és a Szállító számlájának kiegyenlítését megelőzően jogosult azt továbbértékesíteni.
 31. A Termék átvétele egységcsomagokban történik.
 32. A Termék tételes mennyiségi és minőségi átvétele a Megrendelő részéről a teljesítés helyén minden esetben jogfenntartással történik. A Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből származó igények érvényesítésére [Ptk. Hatodik Könyv X. cím]. Az átvételt követően ismertté vált minőségi hibákról és mennyiségi hiányokról a Megrendelő annak felismerését követően haladéktalanul értesíti a Szállítót.
 33. A minőségi és mennyiségi kifogásokért, a hiányos, illetve hibás teljesítésért a Szállító teljes felelősséggel tartozik.
 34. Mennyiségi kifogás esetén a Szállító a hiányzó Terméket saját költségére történő szállításának kötelezettségét vállalja, a mennyiségi kifogásról történő értesítést követő 2 munkanapon belül.
 35. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult az alábbi esetekben a Termék átvételét megtagadni, akár az egész szállítmány visszafordításával is, illetve a Szállító kötelezettséget vállal a Megrendelő által már átvett, Termék visszárukénti átvételére :
  1. Nem a megrendelt Termék került kiszállításra, illetve a megrendelt Termék nem a megrendelt kiszerelésben kerül kiszállításra.
  2. Amennyiben Szállító az egységcsomagoláson a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése nélkül változtatott.
  3. A Termék minőségi vagy szállítási körülményei nem felelnek meg a 3. pontban foglalt minőségi és szállítási követelményeknek.
  4. Egy szállításban ugyanabból a Termékből kétféle szavatossági idejűnél, illetve lejáratúnál többféle szavatossági idejű, illetve lejáratú Termék van.
  5. Amennyiben a szállítólevélen, CMR-en, vagy egyéb szállítási dokumentumon nem szerepel tételesen a a termék LOT száma, lejárati ideje, illetve EGK azonosítója, vagy nincs feltüntetve, a termék fagyasztott volta. Többféle lejárati idő, vagy/és LOT szám esetén a termék súlyát megbontva kell jelölni.
  6. Hatósági tiltás miatt általánosságban vagy egyébként a Megrendelő által vagy érdekkörében nem forgalmazható Termék.
  7. A jelen Szerződésben, a Felek külön megállapodásában, illetve jogszabályban rögzített egyéb esetekben.
  8. Minőségi hiba miatt, melyet a Megrendelő jogosult elbírálni, saját érzékszervi vizsgálatok alapján. Amennyiben a felek között vita támadna a minőségi áruátvétel megítélésében, a felek kikötik a raktár tekintetében illetékes hatósági állatorvos kizárólagos döntési jogkörét és feltétel nélkül elfogadják az ő szakvéleményét. A fenti körülmények fennállta esetén (a) a Megrendelő fizetési és bármiféle kártérítési, kártalanítási kötelezettség nélkül jogosult az érintett Termék átvételét megtagadni, a Szállító pedig köteles a megtagadással érintett Termékeket a Megrendelő értesítését követő 1 munkanapon belül szerződésszerűen leszállítani, illetve (b) amennyiben a hibás teljesítéssel érintett termékek már átvételre kerültek, a Megrendelő által történt értesítést követő 2 munkanapon belül a Szállító köteles a hibás teljesítéssel érintett Terméket elszállítani (visszáruzni) és a Terméket szerződésszerűen leszállítani.
 36. Amennyiben a Szállító önként nem tesz eleget a fentiek szerinti pótlási kötelezettségeinek, úgy az ÁSZF 46. pontjában körülírt módon köteles kárpótolni a Megrendelőt.
 37. A Szállító a visszáruzott Termék mennyiségével köteles módosítani a korábban kiállított számláját. Amennyiben a Szállító még nem állított ki számlát, abban az esetben a visszáru mennyiségével csökkentett leszállított mennyiségről állíthat csak ki számlát.
 38. Hibás teljesítés (mennyiségi vagy minőségi kifogás) esetén történő visszáruzáskor a számla módosítását a Szállítónak el kell végeznie.
 39. A Termék átadás-átvételének igazolására a Szállító által kiállított, tételes szállítólevél vagy CMR szolgál, amelyen a Felek képviselői az átadás-átvételt aláírásukkal igazolják (bélyegző, dátum, idő, aláírás), valamint az átadás-átvétel során tapasztalt mennyiségi, illetve minőségi kifogásokat rögzítik. A Terméket kísérő szállítólevélnek tartalmaznia kell, mint hivatkozási számot, a Megrendelő által küldött megrendelés számát; ennek elmaradása esetén Megrendelő a szállítmány átvételét hibás teljesítésre hivatkozással jogkövetkezmények nélkül megtagadhatja. A pótlás, illetve csere bizonylata külön szállítólevél, amely Megrendelőt nem terheli, ezt számla nem követi.
 40. A Felek megállapodhatnak abban, hogy a Megrendelő külön kérése esetén, a Szállító a Megrendelőtől a megvásárolt Terméket – a termék tulajdonságaiból és a Szállító általi további felhasználhatóságából eredő megfelelő mértékben csökkentett ellenértéken – visszavásárolja. A Szállító a Megrendelő számláját a számla kiállításától számított 30 napos fizetési határidőn belül rendezi. Ha a Szállító a számlát annak kiállításától számított 15 napon belül nem kapja kézhez, úgy fizetési határideje – és ezzel együtt az esedékességtől számítandó minden jogszabályi és szerződéses határidő – a késedelem időtartamával meghosszabbodik.
 41. A Szállító valamennyi Termékére vonatkozóan biztosítja a minőségi reklamáció esetén (pl. vevői vagy fogyasztói igény) annak az ingyenes cseréjét a Megrendelő választása szerint 2 munkanapon belül, vagy a következő szállításkor.
 42. A Termék számlázott átadási ára:
  1. A Termék Szállító szervezésében történő beszállítása esetén: magában foglalja a csomagolás, leszállítás, lerakodás, valamint a Termék átadás-átvételének költségeit és a Szállító valamennyi egyéb költségét.
  2. A Termék Megrendelő fuvarmegbízottja általi szállítása esetén:magában foglalja a csomagolás, felrakodás, valamint a Termék átadás-átvételének költségeit és a Szállító valamennyi egyéb költségét.
 43. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szállítótól vásárolt élelmiszer ipari Termék kereskedelmi értékesítési ára nem lesz a számlázott átadási ár alatt, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket.
 44. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő munkatársainak, azokhoz köthető személyeknek, vagy a munkatársak egyéb vállalkozásainak, semmilyen jogcímen évente összesen 15.000,-(tizenötezer) Ft-nál nagyobb értékű ajándékot, jutalékot, lojalitási díjat, bónuszt, vagy bármilyen egyéb juttatást nem juttathat, kivéve a Megrendelő elnök vezérigazgatója által előre írásban jóváhagyott, szokásos üzleti tevékenységből fakadó egyéb juttatást (gyárlátogatási, kiállítási térítés mentes partneri meghívás).
 45. A Szállító tudomásul veszi, hogy a 42. pontban körülírt kötelezettségvállalása a felek együttműködése szempontjából döntő jelentőségű, mely miatt a kötelezettségvállalás esetleges megszegése olyan súlyos jogsérelemnek minősül, mely miatt a Szállító kártérítést köteles fizetni a Megrendelő részére, melynek mértéke a Megrendelő és a Szállító közötti 1 éves Termékforgalom 15 %-a. Amennyiben a jogsértő magatartás egyben bűncselekmény gyanúját is felveti (Btk. 290. §, 291. §), úgy a Megrendelő köteles értesíteni az illetékes nyomozóhatóságot a büntetőeljárás megindítása érdekében. Az ilyen jellegű jogsértés súlyos szerződés szegésnek minősül és a Felek közötti szerződés azonnali hatályú megszüntetésére ad alapot.
 46. A Megrendelő és a Szállító kijelentik, hogy a jogviszonyukkal kapcsolatban tudomásukra jutott bármilyen tényt, adatot és egyéb információt bizalmas információként kezelnek, és mint ilyet az üzleti titok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint megőriznek mind jogviszonyuk időtartama alatt, mind időbeli korlátozás nélkül annak megszűnése után is. A Felek kötelesek továbbá tartózkodni a Felek bármelyikének jó hírnevét bármilyen módon sértő vagy veszélyeztető – akár valós, akár valótlan, akár a valóságot hamis színben feltüntető – információ nyilvánosságra hozatalától, terjesztésétől, sugalmazásától, átadásától, illetve bárminemű hozzáférhetővé tételétől. Ezen rendelkezések bármelyikének megsértése esetén a vétkes Fél kártérítési felelősséggel tartozik.
 47. A Felek kijelentik, hogy a kondíciók tekintetében – csakúgy, mint a jelen Szerződés más vonatkozásaiban mindenkor figyelemmel vannak a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény rendelkezéseire, és valamennyi megállapodásukat ezen törvénynek (illetve az egyéb irányadó jogszabályoknak) minden tekintetben történő megfelelésre törekvés alapján kötik meg és alkalmazzák.
 48. A megrendelés késedelmes vagy nem szerződésszerű hibás teljesítése esetén a Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. A kötbér alapja a késedelmes, vagy nem szerződésszerű teljesítéssel érintett Termék ÁFA nélküli listaára. A kötbér mértéke: a kötbér alapjának 2 %-a / naptári nap, a Megrendelő által elfogadott szabályszerű teljesítésig, azonban összesen legfeljebb a kötbér alapjának 20 %-a. Abban az esetben, ha a kötbér eléri a legmagasabb mértéket, úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő az adott termék megrendelésétől elállt. A megrendelés nemteljesítése esetén a Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg (nemteljesítésnek minősül különösen, ha a Szállító az adott Termék megrendelését egyáltalán nem igazolja vissza, vagy az akadályközlést, a részletekben történő, illetve más kiszerelésű vagy helyettesítő Termékkel történő teljesítést a Megrendelő nem igazolja vissza, nem fogadja el, vagy feltételekkel fogadja csak el, mely feltételek utóbb meghiúsulnak). A kötbér alapja a nemteljesítéssel érintett Termékek ÁFA nélküli listaára. A kötbér mértéke: a kötbér alapjának 20 %-a. Ha a felek között az adott Termékre “Stratégiai időszakos kiegészítő megállapodás” van érvényben, melyben szabályozva van, hogy az adott időszakra a Szállítónak egy adott Termékből vagy termékcsoportból milyen mennyiséget és milyen áron kell leszállítania és ez nem teljesül a megrendelések ütemében, akkor a Megrendelőnek joga van fedezetvásárlást eszközölni bármely más beszállítótól, melynek többletköltségét a Szállítónak kell megfizetni, a Megrendelő által kibocsátott számla ellenében 8 napon belül. A Szállító tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben a Megrendelő, akár 30%-al drágább áron is kénytelen vásárolni, ezért kijelenti, hogy elfogadja a Megrendelő számlával igazolt fedezetvásárlás egységárait és kifejezetten lemond ezen ügyletek vitatásának jogáról.
 49. A kötbér összegét a Szállító a Megrendelő pénzügyi értesítő levelének kézhezvételét követő 15 napon belül köteles átutalni át a Megrendelő részére.
 50. Felek a jelen szerződés 46. pontjában meghatározott kötbér típusok mértékét a szerződésszegés súlyával arányban állónak ismerik el, és erre tekintettel a kötbér mérséklés iránti igényükről kifejezetten lemondanak.
 51. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy csak olyan göngyöleg árakat alkalmaznak, amelyeket mindkét Fél elfogadott. A Szállító köteles a szállítólevélen a Megrendelő részére beszállított göngyöleg mennyiséget feltüntetni. A Szállító által beszállított, illetve visszaszállított valamennyi göngyöleg különbözetét a Szállító a Megrendelő részére terheli, illetve jóváírja. A Szállító a göngyöleg egyenlegét a Megrendelő megbízottjával évente legalább egy alkalommal, legkésőbb minden év december 1. napjáig köteles leegyeztetni és elszámolni.
 52. Szállító köteles saját göngyölegét az általa forgalomba kibocsátott mértékig visszavenni, a jelen szállítási jogviszony fennállásának teljes tartama alatt, továbbá a jogviszony megszűnésétől számított 120 napon belül. A szállítási jogviszony megszűnése esetén a Szállító a göngyöleget az utolsó szerződött áron köteles visszavásárolni.
 53. A Szállító nem jogosult azt a raklapot leszámlázni a Megrendelő részére, amit a Szállító képviselője egyéb okokra hivatkozva, leszámítva a raklap minőségi kifogást, a beszállításkor nem akar cserébe elfogadni. Ilyen esetben, az átvételi okmányokon rögzíteni kell, hogy a Szállító képviselője, nem volt hajlandó csereraklapot elfogadni.
 54. A Szállító folyamatosan a jelen Szerződésben írt követelményeknek megfelelő raklapon szállít, míg a Megrendelő folyamatosan ugyanezen követelményeknek megfelelő csereraklapot szolgáltat vissza. A Szállító a raklapok mennyiségi nyilvántartását a Megrendelővel szemben folyamatosan vezeti. A Felek a raklapok tekintetében 3 havonta elszámolnak egymással, mely alapján az esetleges negatív, illetve pozitív egyenleget csereraklap szolgáltatásával rendezik. Raklap számlázására nem kerül sor. A jelen pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az egyéb szállítási segédeszközökre is.
 55. A jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége vagy egyéb okból bekövetkezett végrehajthatatlansága nem jelenti a többi rendelkezés, illetve az ÁSZF egészének érvénytelenségét, illetve végrehajthatatlanságát. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná vált rendelkezést olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel pótolni, amely a leginkább megfelel a Felek Szerződéskötésének az időpontjában fennálló szerződéses akaratának.
 56. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a jogviszonyra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok irányadóak, így – amennyiben kötelezően alkalmazandók – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, illetve a mezőgazdasági és élelmiszer ipari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény. A Felek a jelen Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájának az elbírálására a győr székhelyű és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagosan illetékes.
 57. A Ptk. 6:152. §-ban, illetve a Ptk. 6:526. §-ban meghatározott eseteken kívüli károkozásokért a Megrendelő vezetői tisztségviselőinek a károkozásért való felelősségét kizárt.